آثار زندانی شدن والدین بر نوزادان

آیا می‌دانستید حتی نوزادان از زندانی شدن والدین تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟
گرچه شناسایی احساسات و نیاز نوزادان به دلیل ناتوانی شان در بیان مستقیم
آن، دشوار است.

نشانه های روانی، جسمی و رفتاری در کودک تان را جدی بگیرید.
تا جایی که می توانید از ایجاد تغییرات بیشتر در زندگی کودک تان خودداری کنید.
ملاقات و ارتباط با والدین زندانی می تواند آثار بلند مدت مثبتی بر کودک بگذارد.

MassageFeb5در ویدیو‌های یک دقیقه‌ای زیر به شرح دقیق‌تری از آثار زندانی‌شدن والدین بر نوزادان و اقدامات حداقلی برای کاهش این آثار پرداخته‌ایم:

ویدیوی شماره یک

ویدیوی شماره دو

ویدیوی شماره سه

ویدیوی شماره چهار