حق بر شنیده شدن

مشارکت کودکان در دادخواهی

یکسال بعد از کشتار آبان ۱۳۹۸، روندی برای دادخواهی به شکل‌های مختلف از جمله در قالب یک دادگاه مردمی آغاز شده است. کودکان در کجای این روند دادخواهی هستند؟ آیا لزومی به مشارکت کودکان در روند دادخواهی هست؟ اگر این لزوم وجود دارد، ساز و کار آن چیست و چه تجربه‌هایی در این زمینه وجود دارد؟

مراحل دادخواهی: کشف حقیقت و حقیقت‌گویی، اجرای عدالت و برقراری روند قضایی و روشن شدن مسئولیت و نهایتا جبران خسارت

مشارکت کودکان در تمام این مراحل مد نظر هست.